Prieraišiosios tėvystės centro tikslai

Prieraišiosios tėvystės centro Įstatuose nurodyti veiklos tikslai yra tokie:

1) pristatyti, plėtoti ir skleisti prieraišiosios tėvystės teoriją ir praktiką Lietuvoje;
2) įkurti Prieraišiosios tėvystės centrą – vietą, kurioje vyktų su centro veikla susiję mokymai, užsiėmimai, dirbtuvės, renginiai ir kitos panašaus pobūdžio veiklos;
3) kurti ir vykdyti prieraišiosios tėvystės ir su ja susijusių sričių mokymus, programas ir projektus;
4) užsiimti su prieriašiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu susijusios medžiagos rinkimu, rengimu, leidyba ir platinimu;
5) rengti su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu susijusius renginius, parodas, viešas diskusijas, paskaitas, dirbtuves, stovyklas;
6) inicijuoti ir atlikti tiriamąjį su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu susijusį darbą ir pristatyti jį plačiajai visuomenei;
7) teikti su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu susijusias konsultacijas;
8) teikti su prieraišiąja tėvystė ir šeimos gyvenimu susijusią socialinę, savanorišką ir kitokią pagalbą, labdarą bei paramą;
9) burti su prieraišiąja tėvyste ir šeimos gyvenimu susijusius pomėgių ir panašias bendruomenes;
10) kurti aktyvią ir veiksnią šeimų bendruomenę;
11) vykdyti bet kokio smurto ir žmogaus ir vaiko teisių pažeidimo prevenciją;
12) teikti trumpalaikes vaikų priežiūros paslaugas centre vykstančių užsiėmimų metu;
13) spręsti vaiko priežiūros atostogose esančių tėvų ir vaikus namuose auginančių tėvų dalinio užimtumo problemas, įtraukiant tėvus į įstaigos veiklą;
14) kurti viešą skaityklą ir videoteką, kuriose būtų kaupiama su šeimos gyvenimu susijusi medžiaga;
15) organizuoti šeimose pagamintų produktų nuolatines bei laikinas parodas ir pardavimą;
16) sukurti prieraišiosios tėvystės ir su šeimos gyvenimu susijusių klausimų sklaidai, konsultacijų teikimui, bendruomenės būrimui, bendravimui, informacijos teikimui skirtą interneto svetainę; 
17) rengti su prieraišiaja tėvyste ir šeimos gyvenimu susijusiose srityse dirbančius savanorius ir teikti jų paslaugas;
18) atstovauti prieraišiosios tėvystės ir centro veiklos interesams švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo, aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros srityse;
19) skatinti valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendravimą ir bendradarbiavimą, rengiant bendrus projektus bei programas šeimos politikos, švietimo, alternatyvaus ir neformalaus ugdymo, ekologijos ir susijusiose srityse vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis;
20) bendradarbiauti su Lietuvos nei užsienio valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis panašioje veikloje.


2013 m. veiklos planas

Prieraišiosios tėvystės centro įstatai

VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras: